Skip to main content

Algemene voorwaarden

Versiedatum 06-07-2020

 

1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door MA-DOME (MA-DOME Exclusive Home Rental), hierna als gebruiker(s) van deze Algemene Voorwaarden in enkelvoud aan te duiden als ‘Verhuurder’. Op parkniveau kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, deze gelden dan naast onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien er strijdigheid bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de aanvullende (park)voorwaarden, prevaleren de aanvullende (park)voorwaarden.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘Huurder’ verstaan: de persoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot tijdelijke huur/tijdelijk gebruik van accommodatie voor recreatieve doeleinden. Onder het begrip ‘Gebruikers’ wordt verstaan de personen die samen met de Huurder in de accommodatie verblijven.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of Huurder verwijst naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar Huurder verwijst of die door Huurder worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. Reserveringen

2.1 Verhuurder neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen en verblijven die geen recreatief karakter hebben doch niet uitsluitend, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3 Indien Verhuurder een reservering in behandeling neemt, zendt Verhuurder binnen 14 dagen Huurder een (schriftelijke) opdrachtbevestiging, waarbij tevens een factuur is gevoegd. De opdrachtbevestiging alsmede de factuur dient Huurder direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen, te worden meegedeeld aan Verhuurder.

2.4 Indien de Huurder binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit is van een schriftelijke opdrachtbevestiging inclusief factuur, dan dient Huurder onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen Huurder en Verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Verhuurder de opdrachtbevestiging heeft verzonden.

2.6 De overeenkomst betreft de huur van een accommodatie en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar haar aard van korte duur is.

3. Wijzigingen in de overeenkomst

3.1 Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Verhuurder om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Verhuurder de wijzigingen accepteert, kan Verhuurder wijzigingskosten in rekening brengen.

4. Indeplaatsstelling

4.1 Het is de Huurder alsmede de andere gebruikers van het gehuurde niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.

4.2 Indien Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen dat Huurder en/of één of meer Gebruikers worden vervangen, zijn en blijven zowel de Huurder en/of Gebruikers alsmede de Huurder en/of andere Gebruikers die de oorspronkelijke vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. Prijzen

5.1 Huurder is aan Verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Verhuurder (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Verhuurder het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan Huurder in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft Huurder het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de opdrachtbevestiging door Verhuurder is verzonden.

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld.

6. Extra kosten

6.1 De Huurder is behalve de huurprijs ook bijkomende kosten verschuldigd, zoals omschreven in de prijsbijlage. Het totaal van het door Huurder verschuldigde wordt aangeduid als de ’Reserveringswaarde’.

7. Betalingen

7.1 Voor alle reserveringen geldt dat 25% van de Reserveringswaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging dient te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van Verhuurder. De resterende 75% dient uiterlijk een maand voor aankomst te zijn bijgeschreven op het opgegeven bankrekeningnummer van het park. Bij reserveringen binnen een maand voor aankomst dient de gehele Reserveringswaarde binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging te zijn voldaan.

7.2 Bij niet tijdige betaling van de aan Huurder gefactureerde bedragen, is Huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. Verhuurder behoudt zich in dat geval het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 14 dagen is verstreken. Huurder is dan aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Verhuurder in verband met de reservering en de ontbinding heeft moeten maken, tevens is Huurder dan wettelijke rente verschuldigd. Naast het voorgaande heeft Verhuurder in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

7.3 Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op de Huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door Huurder uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. Aankomst en vertrek

8.1 Tenzij anders overeengekomen kan de gehuurde accommodatie op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 15.00 uur worden betrokken en dient de accommodatie op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging vóór 10.00 uur verlaten te worden.
8.2 Indien Huurder de overeenkomst met Verhuurder voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Verhuurder daarmee akkoord gaat, is Verhuurder steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de reserveringsbevestiging, heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

9. Huisdieren

9.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats worden maximaal 1 of 2 huisdieren van de Huurder of Gebruikers door Verhuurder toegelaten. Indien Huurder en/of andere Gebruikers huisdier(en) wensen mee te nemen dient Huurder dit direct bij reservering op te geven. In dat geval kan door Verhuurder een toeslag in rekening gebracht aan Huurder. Verhuurder behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan in enkele types accommodaties en op enkele campinggedeelten.

9.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

9.3 Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

9.4 Indien huisdieren gedurende de gehele huurperiode zijn gekooid, dient zulks ook bij reservering te worden opgegeven en behoeft geen toeslag te worden betaald.

9.5 Huisdieren van bezoekers zijn tegen betaling toegestaan mits het maximum niet overschreden wordt.

9.6 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabbiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor de bestemming vereist zijn.

10. Gebruik accommodatie

10.1 De Huurder en / of de Gebruikers, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in het park, gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.

10.2 Daarnaast zijn de Huurder en / of de Gebruikers steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de Huurder en/ of Gebruikers onmiddellijk gemeld te worden aan Verhuurder en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de Huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, Gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

10.3 Indien door Huurder en/of Gebruikers en/of vanwege Huurder of Gebruikers aanwezige derden overlast van welke aard dan ook veroorzaken, dan wel zich schuldig maken aan wangedrag, kan Verhuurder de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Er is in ieder geval sprake van overlast, dan wel wangedrag, indien andere gasten van het park of medewerkers van het park dit als zodanig kwalificeren. Wanneer de overeenkomst wegens overlast, dan wel wangedrag wordt ontbonden, komt Huurder geen restitutie van de huurprijs toe.

10.4 Het is Verhuurder toegestaan de accommodatie zonder voorafgaande toestemming van Huurder of Gebruiker te betreden in alle gevallen waarin dit nodig is met betrekking tot de door verhuurder te verlenen service. Betreding kan alsdan plaatsvinden buiten aanwezigheid van Huurder of Gebruiker.

10.5 Het opladen van elektrische auto’s is uitsluitend toegestaan op de daarvoor ingerichte plaatsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dergelijke voertuigen op te laden middels de stroomvoorziening van de accommodatie.
10.6 Het is niet toegestaan om in de accommodatie te roken. Wanneer in strijd met deze bepaling wordt gehandeld kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

10.7 voor zakelijke reserveringen maximaal 1 werknemer per slaapkamer is toegestaan.

10.8 Bij bedrijfsboekingen is er na vier weken in dezelfde accommodatie een tussentijdse schoonmaak en nieuwe afname hotelservices verplicht.

11. Borgsom

11.1 Verhuurder kan van Huurder bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen.

11.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het woord- die Verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van Huurder en de Gebruikers.

11.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is Verhuurder gerechtigd de Huurder en/of andere Gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.

11.4 Indien Huurder met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Verhuurder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

11.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Verhuurder op de Huurder en/of Gebruikers gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

12. Annuleringskosten

12.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 25% van de Reserveringswaarde en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de gehele Reserveringswaarde.

12.2 Indien Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet gearriveerd is, wordt dit beschouwd als een annulering.

13. Overmacht en wijzigingen

13.1 In het geval Verhuurder niet, dan wel tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal zij Huurder binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie, andere periode, andere locatie, etc.).

13.2 Overmacht aan de zijde van Verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Verhuurder, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

13.3 Huurder is gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien Huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient Huurder dit (afhankelijk van de ingangsdatum van de huur uiterlijk) binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

14. Opzegging

14.1 Verhuurder heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, zowel indien bij reservering persoonsgegevens van Huurder en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven, als in het geval Huurder en/of andere Gebruiker(s) zich naar het oordeel van Verhuurder zodanig misdragen dat instandhouding van de huurovereenkomst niet kan worden verlangd. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van de Reserveringswaarde of een gedeelte daarvan plaats.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien de wet zich hiertegen niet verzet beperkt Droomparken haar aansprakelijkheid op de in dit artikel 15 genoemde wijzen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit bungalowkluisjes en zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken, dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder, of haar werknemers.

15.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijf- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten of geleverde zaken.

15.4 Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in ieder geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1.500,- per Huurder/Gebruiker per verblijf.

15.5 Huurder is met Gebruikers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Verhuurder (alsmede de eigenaar van de accommodatie indien dit niet Verhuurder is) ontstaan tijdens of door het gebruik daarvan door Huurder en/of Gebruikers, reisgenoten en/of derden die zich met toestemming van huurder in het park bevinden, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van Huurder, Gebruikers, reisgenoten en/of van derden die zich met toestemming van huurder in het park bevinden.

15.6 Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Huurder zelf, Gebruikers, reisgenoten of derden die zich met Huurders toestemming op het park bevinden.

15.7 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder alsdan verplicht is onmiddellijk aan Verhuurder te voldoen.

16. Klachten

16.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Verhuurder kan Huurder van mening zijn dat Huurder een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het vakantieverblijf. Deze klacht dient Huurder in eerste instantie ter plaatse en direct na ontstaan of ontdekking bij de receptie van het park van het verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar Huurders tevredenheid worden afgehandeld dan dient Huurder op straffe van verval van iedere aanspraak uiterlijk binnen 1 maand na vertrek uit de accommodatie vervolgstappen te ondernemen.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst zijn of zullen ontstaan is de rechter te Arnhem, bij uitsluiting bevoegd.

18. Reisdocumenten

18.1 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor Huurders bestemming zijn vereist. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

19. Privacy

19.1 Verhuurder zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Verhuurder stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden behoudens verwerking van de gegevens door derden conform een overeenkomst met Droomparken. Zij zal de gegevens zelf (en enkel) gebruiken om u op de hoogte te houden van belangrijk nieuws aangaande het park en interessante aanbiedingen en/of arrangementen.

19.2 Op Huurders verzoek zal Verhuurder Huurders gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat Huurder geen gebruik meer kan maken van (een deel van) de diensten van Verhuurder. Zie voor het in dit punt vermelde uitgebreid onze Privacyverklaring.

19.3 Indien Huurder geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kan Huurder Verhuurder dat laten weten door het sturen van een e-mail naar info@droomparken.nl of gebruik te maken van het contactformulier. Van de elektronische nieuwsbrief kan afmelding plaatsvinden via de link welke staat vermeld onderaan iedere elektronische nieuwsbrief.